نمایدگان محترم در اسرع وقت جهت دریافت لباس کار مخصوص مکانیک با آرم و نشان گروه صنعتی دیکو با شماره تماس دفتر مرکزی این گروه تماس گیرند.

اقلام تحویلی برای هر نماینده :

  • لباس کار با آرم و نشان گروه صنعتی دیکو به تعداد 10 دست برای هر نمایندگی
  • پرچم رو میزی به تعداد 2 عدد
  • استند تبلیغات محیلی 2 عدد
  • تراکت تبلیغات 2 بسته 1000 تایی
  • لیوان تبلیغاتی با آرم یک دست